2014-09-15

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ2014-2015 ÖğretimYılıGüzYarıyılıKayıtYenilemeİşlemleri

 1-   DersKayıtları 15-19 Eylül 2014 tarihleriarasında internet üzerindenyapılacaktır.

2-   2014 ÖSYS ileyerleşen 1. sınıföğrencileriderskayıtişlemiyapmayacaklardır.  DerskayıtlarıÖğrenciİşleriDaireBaşkanlığı tarafındanyapılacaktır.

3-    19 Eylül 2014 saat :17:30tarihindenitibarenderskayıtekranıöğrencilerekapatılacaktır.

3-   Derskaydıyaptıranöğrencilerimiz 22-26 Eylül 2014 tarihleriarasındasadecedanışmanıilebirliktedersekle-çıkaryapabileceklerdir.

4-   19 Eylül 2014 Cumagünümesaibitiminekadarkaydınıyaptırmayan öğrenciler  yuksekokulöğrenciislerine yazılıbaşvuruyapmakşartıyla  en son 26 Eylül 2014 tarihinekadarsadecedanışmanıilebirliktemazeretlikayıtyapabilecektir.

5-  Mazeretlikayıtsüresi /dersekle-çıkar süresinin  sona erdiği 26 Eylül 2014 saat 17:30'dan itibaren  derskayıtsistemiöğrencivedanışmanakapatılacakve                           busüreuzatılmayacaktır.

6- Öğrencininderskaydınıngeçerliolabilmesiiçin;

a) Varsaöğrenimücretini/harcınıyatırmalıdır. Öğrenimücreti/harcıHalkBankasışubelerineöğrencinumarasısöylenerekyatırılacak.   (ödenmesigerekentutarınyanlışolduğunudüşünüyorsanızödemeyapmadanöğrenciişleribürosuilegörüşmelisiniz)

bhttp://ogr.nku.edu.tr   veya http://euniversite.nku.edu.tr/giris.php adresinden dersleriniseçmelidir.

c) İnternet üzerindenyapılandersseçimidanışmantarafındanonaylanmalıdır.

d) Dersseçimidanışmantarafındanonaylandıktan sonra  22- 26 Eylül 2014 tarihinekadardanışmanileşahsengörüşülerekderskayıtformuonaylanmalıve   bankadekontuteslimedilmelidir.

7-Öğrencinin kayıtlanmasıgerekenderslerotomasyonüzerindengörülecektir              .Ancaköğrencininalması gerektiğihaldeotomasyonüzerinde görülmeyen  dersler varies          danışmanveya akademikbirimöğrenciişleribürosuçalışanlarıaracılığıiledersilaveettirilmelidir.

8 Öğrencilerkayıt yaptırmadıkları derslerinsınavlarındanbaşarılıolsalardahisınavsonuçları transkriptlerineişlenmeyecektir.  Öğrencilerkayıtyenilemeişleminintümündensorumludur.Kayıtakış şeması  için     oidb.nku.edu.tr     tıklayınız       

ÖğrenciİşleriİletişimBilgileri

AkademikBirimAdı

ÖğrenciİşleriBirimSorumlusu

TelefonNumarası

Marmara EreğlisiMeslekYüksekokulu

EkremÖzer (282) 250 4313